ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงยุติธรรม
  กองบัญชาการตำรวจนครบาล
  กรมสรรพากร
  กรมศุลกากร
  กรมการปกครอง


   

 

 
บริการของเรา
Our Service

- รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
- วางแผน จัดทำบัญชีและยื่นแบบภาษี
- ให้คำปรึกษากฏหมายแรงงาน เงินทดแทนประกันสังคม
- ให้คำปรึกษากฏหมายการค้าระหว่างประเทศและทรัพสินทางปัญญา
- ให้คำปรึกษายื่นแบบชำระภาษีนำเข้า - ส่งออก จากท่าเรือตามพิธีการศุลกากร
- ยื่นแแบบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- ยื่นแบบขอต่อวีซ่า( ตรวจลงตรา ) ขอใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว
- ให้คำปรึกษาและคำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับกฏหมายครอบครัวมรดกนิติกรรมและร่างสัญญาต่างๆ


The Law Office of Wisisy and Friend
is one stop services for business laws consultation. It was founded by expert and experienced layers.
Consult for :
- Partnership & company registration
- Accounting & Tax planning
- Law of International Trade & Law of Intellectual Property
- Customs Clearance & Consultations
- Alien Business Operations
- Visa extension & work permit
- Juristic acts,contracts & to please a case etc.

  คดีครอบครัวและผู้เยาว์
 • ผู้เยาว์ขอศาลมีคำสั่งทำการสมรสกรณีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์
 • หญิงหม้ายขอศาลมีคำสั่งทำการสมรสก่อน 310 วันนับแต่ขาดจากการสมรสเดิม
 • ผู้เยาว์ขอศาลมีคำสั่งทำการสมรส กรณีไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอมหรือมีแต่ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อยู่ในสภาพที่อ้างให้ความยินยอม
 • หรือโดยพฤติกรรมผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมได้
 • คู่สมรสขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าบุตรผู้เยาว์ซึ่งเกิดจากการสมรส ซ้อนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
 • ขอศาลศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส
 • ฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการจัดการ สินสมรสซึ่งจะต้องจัดการร่วมกันหรือต้อง ได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ลงชื่อสามีหรือภรรยา เป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรสจำพวกที่ระบุไว้ในมาตรา 456 หรือที่มีเอกสารเป็นสำคัญ
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งให้การสมรสเป็นโมฆะ
 • ฟ้องหย่าในกรณีหย่าโดยความยินยอม
 • ฟ้องหย่าทั่วไป
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
 • ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
 • ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
 • ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • ฟ้องเรียกค่าอุบการะเลี้ยงดูในกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลจริตและขอถอนถอด-แต่งตั้งผู้อนุบาล
 • ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
 • คดีเกี่ยวกับอำนาจปกครอง
 • คดีเกี่ยวกับอำนาจปกครอง
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้อนุบาล
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
คดีที่ดินและคดีขับไล่
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิในที่ดิน
 • หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง
 • การฟ้องขับไล่ออกจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 • การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง
 • การครอบครองทรัพย์สินระหว่างเป็นความกัน
 • การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ
 • การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องการแย่งการครอบครอง
 • การฟ้องขับไล่กรณีมีการครอบครองปรปักษ์
 • การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องภาระจำยอม
 • การฟ้องขับไล่ที่มีมูลเหตุจากการเช่า
 • ประเด็นการฟ้องขับไล่กับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่ให้เช่า
 • ประเด็นปัญหาเรื่องผู้เช่ายังไม่ได้ครอบครองทรัพย์ที่เช่า กับการฟ้องขับไล่บุคคลที่ อาศัยอยู่ในสถานที่เช่าอยู่ก่อนแล้ว
 • ทางแก้สำหรับผู้เช่าที่ต้องการจะฟ้องขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่ามาก่อน
 • การฟ้องขับไล่กับปัญหาเรื่องคำมั่นจะให้เช่า
 • ปัญหาการฟ้องขับไล่กับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรม
 • ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์
 • ฟ้องขับไล่ (กรณีสร้างกำแพงรุกล้ำ)
 • ฟ้องขับไล่ (กรณีขายฝาก)
 • ฟ้องขับไล่ (กรณีเช่าทรัพย์)
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีเช่าชื้อ )
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีสร้างถนนรุกล้ำ)
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีขอรังวัดที่ดินและถูกคัดค้าน)
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีขออาศัย)
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีวัดฟ้องขับไล่)
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีสัญญาจะชื้อจะขาย)
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีสัญญาจะชื้อจะขาย ประนีประนอมยอมความ ฉ้อฉล บริวาร )
 • ฟ้องขับไล่ ( กรณีตาม พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ )
 • การร้องขัดทรัพย์โดยอ้างการครอบครองปกปักษ์
 • การร้องครอบครองปกปักษ์แบบสืบสิทธิ
 • คำฟ้องภาระจำยอม ขอให้เปิดทางภาระจำยอม
 • คำฟ้องขอจดทะเบียนภาระจำยอม
 • คำฟ้องเรื่องทางจำเป็น ขอให้เปิดทางเดิน
  คดีแพ่งทั่วไป
 • คดีบัตรเครดิต
 • คดีกู้ยืมเงิน
 • คดีจำนองและบังคับจำนอง
 • เช็ค(ความรับผิดทางแพ่ง)
 • ที่ดิน
 • คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์
 • ฟ้องให้แบ่งหรือขายทอดตลาดที่ดิน
 • มรดก
 • ครอบครัว
 • ละเมิด
 • คดีความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • เพิกถอนนิติกรรมสัญญา
 • คดีตัวแทนนายหน้า
 • คดีการเวนคืนที่ดิน
 • คดีคำสั่งและวิธีทางการปกครอง
 • คดีรถชน
 • ค้ำประกัน
 • สัญญาประนีประนอมยอมความ
 • ฟ้องไล่เบี้ย
 • รับสภาพหนี้
 • พินัยกรรม
 • คดีบริษัทประกันภัย
 • คดีขอเป็นผู้จัดการมรดก
 • ฟ้องแพทย์
 • ปัญหาผู้ประสบภัยจากรถ
 • ฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส
 • ขอรับรองบุตร
 • คนไร้ความสามารถ
 • ขอทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถ
 • ชื้อขาย
 • ความรับผิดของทายาท
 • ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา
 • คดีเรียกเงิน ค่าชดเชย ค่าจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม สินจ้างการบอกกล่าวล่วงหน้า
 • คดีแชร์
 • ปัญหาอายุความแพ่ง
 • หุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
 • เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • คดีแพ่งทุกประเภท
  คดีอาญา
 • ความผิดเกี่ยวกับความมั่งคงแห่งราชอาณาจักร
 • ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
 • ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
 • ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
 • ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
 • ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาย
 • ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
 • ความผิดเกี่ยวกับการค้า
 • ความเกี่ยวกับเพศ
 • ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
 • ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
 • ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 • ความผิดลหุโทษ
 • วิธีและการขอให้ศาลรอการลงโทษ/รอการกำหนด
 • อายุความคดีอาญา
 • การจับ ค้น ขัง ปล่อย
 • การขอปล่อยตัวชั่วคราว
 • คดีฉ้อโกง
 • คดียักยอก
 • คดีเช็ค
 • คดีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
 • คดีอาญาทุกประเภท
  การบังคับคดี
 • การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้และการอายัดสิทธิเรียกร้อง
 • การฟ้องคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงเจ้าหนี้
 • การบังคับคดีแพ่ง และคดีอาญา
 • การค้ำประกันในศาล
 • ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
 • การงดการบังคับคดี
 • การถอนการบังคับคดี
 • การเพิกถอนการขายทอดตลาด
 • การบังคับคดีฟ้องขับไล่
 • การร้องขอกันส่วน
 • การขอขัดทรัพย์
 • การขอรับชำระหนี้จำนองและหนี้บุริมสิทธิ
 • การขอเฉลี่ยทรัพย์
บริการด้านอื่น
 • การขอวีซ่า
 • การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
 • การขอสัญชาติไทย
 • การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 • การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจัดตั้งบริษัท
 • การจดทะเบียนจดจัดตั้งบริษัท
 • การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทโดยอาศัยมติธรรมดา
 • การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมโดยอาศัยมติพิเศษ
 • การจดทะเบียนเลิกบริษัท
 • การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทจำกัด
 • การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 • การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน
 • การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน
 • การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมการเลิกห้างหุ้นส่วน
 • การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน
 • งานจดทะเบียนทุกประเภท